Thiệp cưới Huế

• Địa chỉ: 17/01 BẾN NGHÉ

• Số điện thoại: 0935876393

• Email: inanhue@gmail.com

• Website: http://www.thiepcuoihue.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://thiepcuoihue.cuoihoivietnam.com

• Facebook: http://www.facebook.com/ThiepCuoiXuHue